Stowarzyszenie Dawna Wozownia na Żuławach

wpis w: Wydarzenie | 0

Witamy wszystkich serdecznie jako osoby tworzące Stowarzyszenie Dawna Wozownia na Żuławach 🙂

Od 10 lipca 2018 jesteśmy stowarzyszeniem. Do niedawna byliśmy grupą nieformalną, która od dwóch lat skupia wokół siebie osoby z Gminy Miłoradz – pasjonatów regionu Żuław. Są wśród nas rzemieślnicy, rolnicy, animatorzy, poeci, nauczyciele. Naszym podstawowym celem jest promocja regionu i naszej gminy poprzez ukazanie walorów historycznych, turystycznych i rekreacyjnych, które zdecydowanie nasza mała ojczyzna posiada. Nasze cele osiągamy poprzez inicjowanie i organizację rozmaitych wydarzeń dla dzieci i osób dorosłych, publikacje, aktywizację mieszkańców oraz współpracę z Urzędem Gminy, GOKiS oraz innymi organizacjami pozarządowymi z naszego regionu (np. Malborskie Stowarzyszenie OŚ, PTTK o. Malbork, Stowarzyszenie Kochamy Żuławy, wytwórcami, Mniejszością Niemiecką).

Zapraszamy do współpracy osoby, które czują klimat Żuław i chcą z nami działać!

Cele Stowarzyszenia:
1. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
2. Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych;
3. Tworzenie warunków do rozwoju aktywności kulturalnej, artystycznej, rękodzielniczej, kulinarnej oraz zainteresowania sztuką;
4. Prezentacja i promocja amatorskiego ruchu artystycznego oraz twórczości profesjonalnej;
5. Inspirowanie działań artystycznych, rękodzielniczych i kulturalnych oraz różnorodnych form spędzania czasu wolnego we współpracy z organizacjami pozarządowymi, samorządowymi oraz innymi placówkami kultury;
6. Działanie na rzecz integracji społeczności lokalnej, w tym: wspieranie i motywacja do rozwoju osób niepełnosprawnych oraz mieszkańców obszarów wiejskich.
7. Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę;
8. Inne działania na rzecz rozwijania i zaspokajania społecznych potrzeb kulturalnych.
9. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
10. Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
11. Upowszechnianie lokalnej historii oraz specyfiki życia codziennego na wsi w kontekście historycznym;
12. Działalność w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
13. Celami stowarzyszenia są działania na rzecz pobudzania świadomości ekologicznej społeczeństwa i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w tym m.in. a) Wspieranie i koordynowanie inicjatyw obywatelskich oraz kształtowanie postaw i działań związanych z realizacją konstytucyjnych zasad zrównoważonego rozwoju – ekorozwoju.
b) Prowadzenie i wspieranie edukacji młodzieży i uczniów, dorosłych, osób niepełnosprawnych, także nauczycieli, inicjowanie wszelkich form aktywności młodzieży i dorosłych na rzecz zrównoważonego rozwoju.
c) Podejmowanie działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia, w szczególności działania na rzecz promocji zdrowego stylu życia.
d) Kształtowanie i popieranie postaw postępowania i działalności, także świadomości konsumentów w zakresie etycznego i odpowiedzialnego stylu konsumpcji.
14. Pomoc społeczna i integracja mieszkańców Miłoradza i regionu.
15. Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska naturalnego, zdrowia i zachowania tożsamości kulturowej.
16. Działalność w obszarze turystyki i krajoznawstwa;
17. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych.